Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych

 • Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

  Kinga Flaga Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Aleksandra Klich, Mariusz Nawrocki, Karolina Ziemianin

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 148.19 zł.

  Isbn 9788325590345
  Rok wydania 2017
  Stron 1056
   

  Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa kręgu podmiotów. Cechą wyróżniającą dowód z opinii biegłego na tle innych środków dowodowych są wiadomości specjalne, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego też normy o możliwości korzystania z opinii biegłego znajdują się w Rozdziale 22 KPK „Biegli, tłumacze, specjaliści” a także Dziale III KPC „Dowody”. Godny uwagi jest fakt, iż dowód ten jest jednym z elementów materiału dowodowego, który został zgromadzony w sprawie. Z przepisów prawa procesowego, tj. art. 278 KPC, art. 193 KPK czy art. 84 KPA wynika, że biegłego można powołać tylko w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności dla ustalenia stanu faktycznego. Istotny jest również fakt, że dowodu z opinii biegłego nie można zastępować żadnymi innymi dowodami. Jeżeli ustalenie jakiegoś faktu wymaga wiedzy specjalnej, to niezbędne jest wezwanie biegłego, a nie korzystanie z innych dowodów. Dopuszczenie opinii biegłego zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej wymaga postanowienia sądu (art. 279 KPC oraz art. 194 KPK).
  Przedstawiona publikacja zawiera wiele interesujących aspektów wskazanego tematu, które mogą okazać się interesujące dla Czytelnika. Wśród nich można wyróżnić:

  - zagadnienia dotyczące statusu biegłego, jego obowiązków oraz roli w postępowaniu cywilnym i karnym oraz
  - status biegłego w kodeksowych, jak i pozakodeksowych regulacjach prawnych.

  Poza komentarzem praktycznym, we wskazanym utworze do każdego artykułu dodane zostało orzecznictwo wraz z tezami oraz wzory pism procesowych, które mogą pomóc w zobrazowaniu tematyki.

  Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do praktyków zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, ale może być przydatna jako literatura uzupełniająca dla biegłych sądowych. Ze względu na to, że rozważania o charakterze ogólnym dotyczące charakterystycznych cech dowodu z opinii biegłego, a także związanych z nim zagadnień proceduralnych zostały uszczegółowione o kwestie związane z biegłym lekarzem, niniejsza monografia szczególnie kierowana jest do biegłych lekarzy.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych