C.H. Beck wydawnictwo-księgarnia

 • Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD Historia ustroju i prawa sądowego Polski Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji Zarys prawa administracyjnego
   
 • Dożywotnie pozbawienie wolności Zabójca jego zbrodnia i kara

  Dożywotnie pozbawienie wolności Zabójca jego zbrodnia i kara

  Ejchart Dubois Maria, Niełaczna Maria, Rzepliński Andrzej

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy więźniów i dostarczy wiedzę o nielicznej, ale ważnej grupie sprawców i stosowanej wobec nich najsurowszej karze. Książka ...

 • Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law

  Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law

  Pachuca Smulska Beata

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Ta angielskojęzyczna monografia stanowi krótkie omówienie najważniejszych zagadnień związanych z ochroną praw konsumenta w prawie polskim oraz unijnym. Autorzy opisują oraz komentują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa z dwóch punktów widzenia: prawa polskiego i prawa unijnego (w szczególności implementacji dyrektywy 2001/83/E ...

 • Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym

  Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym

  Słotwiński Szymon

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się prostego – pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W literaturze oraz orzecznictwie w zasadzie przesądza się te kwestie jedynie fragmentarycznie. Nie starano się wpisać tych zagadnień w szerszy kontekst ...

 • Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym

  Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym

  Kwieciński Adam

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Podstawowym celem pracy jest ukazanie nowej instytucji w polskim prawie penitencjarnym – systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności. W publikacji Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczący wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych, p ...

 • Interes spółki w prawie polskim i europejskim

  Interes spółki w prawie polskim i europejskim

  Bębusia Iwona

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Monografia dr Iwony Gębusi dotyczy jednej z najbardziej kontrowersyjnych i niejasnych normatywnych kategorii prawa spółek handlowych jaką jest interes spółki. Jest to wprawdzie klauzula generalna, a więc pojęcie ze swej istoty nie ostre, to jednak w jej rozumieniu ogniskuje się naturalny konflikt interesów wspólników większościowych o ...

 • Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

  Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce

  Świstak Artur

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Autor książki podejmuje się analizy i oceny efektywności opodatkowania wydobycia surowców naturalnych w Polsce. Omawia w niej kolejno specyfikę sektora wydobywczego, w tym istotę i źródła powstawania renty surowcowej, oraz prezentuje konkluzje, jakie płyną z teorii optymalnego opodatkowania dla konstrukcji podatków surowcowych. Istotn ...

 • Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

  Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

  Horubski Krzysztof

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia; nakaz dochodzenia roszczeń z tych umów; kontrolę zarządczą wykonywania zamówień; odpowiednie postacie o ...

 • Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa

  Dokument wewnętrzny jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa

  Bernaczyk Michał

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa C.H. Beck Najbardziej kontrowersyjnym wątkiem dostępu do informacji publicznej w Polsce jest rosnąca liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiających odmowę dostępu do tzw. dokumentów wewnętrznych. Pojęcie budzi skrajne oceny: od zarzutów niekonstytucyjnego ograniczania dostępu do in ...