Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

 • Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

  Mika Jarosław, Podatki w praktyce

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 129.37 zł.

  Isbn 9788325595746
  Rok wydania 2017
  Stron 396
   

  Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu (w tym tzw. spółki offshore). Niewłaściwe wykorzystanie cen transferowych występuje, gdy dochód i wydatki są nieprawidłowo przydzielane, aby obniżyć podstawę opodatkowania (OECD, Glossary). Niniejsze, 2 wydanie uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Publikacja omawia zmiany związane z cenami transferowymi, które wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.6.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768), które obowiązuje od 18.7.2013 r. Ponadto omówione zostały najistotniejsze zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1.1.2017 r. Zmianie uległy normy zawarte zarówno w PDOPrU jak i PDOFizU. Znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi dzieląc ten obowiązek na trzy części: dokumentację krajową (ang. local file), dokumentację grupową (ang. master file) oraz raport o uzyskanych dochodach przez spółki powiązane zarejestrowane za granicą Polski (ang. country by country report). Dodatkowo ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania analiz porównawczych dla tych podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 10 000 000 euro, a suma transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju w roku podatkowym jest większa od 90 000 euro. Wraz ze zmianą obu ustaw o podatku dochodowym, wprowadzono akty wykonawcze regulujące zasady sporządzania analizy porównawczej, dokumentacji lokalnej (krajowej) i grupowej oraz obowiązek składania uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP. Książka zwiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:

  - transakcje finansowe (pożyczki, poręczenia, cash pooling);
  - korekta dochodowości (ang. TP adjustment);
  - transakcje repartycji kosztów;
  - metodologia sporządzania analizy porównawczej;
  - dokumentowanie usług rutynowych;
  - restrukturyzacja działalności.

  Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

  - przedsiębiorców,
  - pracowników administracji skarbowej,
  - inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego,
  - doradców podatkowych.

  Zalety wydania:

  - przejrzysty układ treści,
  - podział na numerowane tezy, które na początku zawierają hasło określające zakres przedmiotowy niniejszego fragmentu,
  - przejrzysta oraz szczegółowa struktura wewnętrzna publikacji.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów