Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

 • Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

  Andrzej Jan Szereda

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381281775
  Rok wydania 2018
  Stron 650
   

  Planowany termin wydania komentarza to 8 stycznia 2018 roku.

  Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).

  Notariusz dokonuje czynności notarialnych, które zgodnie z Prawem o notariacie mają charakter dokumentów urzędowych. Podczas tych czynności notariusz zobowiązany jest chronić prawa i słuszne interesy stron, a także innych osób, dla których czynność prawna może powodować jakiekolwiek skutki prawne. Dlatego też działalność notariuszy na charakter prewencyjny, ponieważ zapobiega ona sporom sądowym poprzez czuwanie nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego.

  Zgodnie z systematyką ustawy cały dział II Prawa o notariacie zawiera omówienie przedmiotowej tematyki, warto jednak zaznaczyć, że w obszernym wprowadzeniu Autor omawia także najważniejsze zagadnienia z działu I ustawy dotyczącego ustroju notariatu (powoływanie i odwoływanie, prawa i obowiązki notariuszy, samorząd notarialny, nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody, odpowiedzialność dyscyplinarna, aplikanci i zastępcy notarialni).

  W publikacji szczegółowo zostały omówione takie zagadnienia jak m.in.:

  tryb dokonywania czynności notarialnych,
  akty notarialne,
  akty poświadczenia dziedziczenia,
  europejskie poświadczenia spadkowe,
  poświadczenia,
  doręczanie oświadczeń,
  protokoły,
  protesty,
  przyjmowanie na przechowanie,
  wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych.
  Komentarz uwzględnia najnowsze orzecznictwo, doktrynę oraz zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.:

  ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), która dotyczy umożliwienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej – wejście w życie 1.3.2017 r.;
  ustawą z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), która dotyczy m.in. zapewnienia pozyskania pełnej informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym także o nabyciu lub objęciu przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce, poszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych do przesyłania informacji podlegających ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz zakresu przekazywanych dokumentów – wejście w życie 1.1.2017 r.;
  ustawą z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261), której zmiany dotyczą utworzenia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – wejście w życie 3.11.2016 r.
  Prezentowany tytuł skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, zastępców notarialnych, a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest on skierowany do wszystkich osób mających na co dzień związek z czynnościami notarialnymi, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie