Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu

 • Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu

  Jerzmanowski Jędrzej

  C.H. Beck


  Cena 130.96 zł.

  Isbn 9788325589301
  Rok wydania 2016
  Stron 345
   

  Publikacja stanowi studium poświęcone problematyce finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego. Monografia składa się z 6 rozdziałów w których Autor dogłębnie bada zagadnienia wykupu menedżerskiego. Rozdział I zawiera informacje ogólne dotyczące istoty i źródła finansowania wykupu (rodzaje wykupów, struktura transakcji MBO, ramy prawne transakcji wykupów menedżerskich), kolejny rozdział traktuje o przesłankach zastosowania art. 345 KSH w procesie MBO oraz o formach wsparcia finansowego (porównanie porządków prawnych innych państw, ewolucja financial assistance, czynność dokonana w celu, rozumienie i ustalenie celu czynności prawnej spółki, transfer aktywów, ryzyko finansowe, moment dokonania czynności, podstawowe formy wsparcia finansowego: pożyczka, ustalenie zabezpieczenia, wypłata zaliczkowa, nienazwane w KSH formy wsparcia finansowego). Rozdział III omawia zagadnienia form wsparcia finansowego nieobjętych w procesie MBO regulacją art. 345 KSH (wsparcie finansowe sensu stricte i sensu largo, ratio legis financial assistance, wsparcie sensu largo w drodze połączenia spółek w transakcji merger leveraged buyout, uchwała połączeniowa, obejście prawa i zaskarżenie uchwały mającej na celu jego obejście, niedostateczna ochrona wierzycieli i akcjonariuszy, dywidenda i zaliczka dywidendowa, darowizna, spłata umorzeniowa). W rozdziale IV Autor uwzględnił zagadnienia związane z wymogami proceduralnymi dotyczącymi udzielenia w procesie MBO wsparcia finansowego w rozumieniu art. 345 KSH (adresaci norm, kapitał rezerwowy, uchwała walnego zgromadzenia w sprawie finansowania: uchwała blankietowa, większość głosów i quorum, sprawozdanie zarządu, forma i treść sprawozdania, złożenie sprawozdania w sądzie i jego ogłoszenie;
  finansowanie na warunkach rynkowych;
  badanie wypłacalności dłużnika;
  cena godziwa;
  finansowe wparcie menedżerów-pracowników;
  udzielenie wsparcia finansowego na rzecz SPV). Rozdział V omawia cywilnoprawne konsekwencje naruszenia w procesie MBO wymogów proceduralnych art. 345 § 2–7 (nieważność uchwały i czynności wsparcia finansowego, wymóg ostrożnego stosowania sankcji bezwzględnej nieważności, konsekwencje nieważności czynności wsparcia finansowego: czynności dokonywane przez beneficjenta i osobę trzecią, zwrot nienależnych świadczeń;
  odpowiedzialność członków zarządu: odpowiedzialność odszkodowawcza, wyrównawcza karna, organizacyjna, członków rady nadzorczej). Ostatni VI rozdział zawiera omówienie dotyczące konfliktu interesów w procesie MBO m.in. w kontekście art. 26 dyrektywy 2012/30/UE. Publikacja w szczególności przeznaczona jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, ekonomistów, księgowych, notariuszy, sędziów a także dla studentów jednak ze względu na ogromne znaczenie wykupu menedżerskiego w praktyce obrotu gospodarczego może okazać się pomocna również teoretykom prawa i wszystkim zainteresowanym tematyka wykupu menedżerskiego. MONOGRAFIE PRAWNICZE
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu