Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

 • Gospodarowanie nieruchomościami w gminie

  Maciej Nowak, Sektor publiczny

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381281744
  Rok wydania 2017
  Stron 200
   

  Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Podjęto między innymi próbę odpowiedzi na pytania:
  - Jak prawidłowo prowadzić gospodarkę mieszkaniową i na co przy tej okazji przede wszystkim zwracać uwagę?
  - Jak powinny wyglądać uchwały rady gminy dotyczące różnych aspektów zbywania gminnych nieruchomości?
  - Jak wyglądają relacje między gospodarką nieruchomościami a instrumentami planowania przestrzennego?
  - Jaka jest rola organów gminy w kluczowych postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości?

  W książce Gospodarowanie nieruchomościami w gminie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z obrotem nieruchomościami publicznymi. Omówiono w niej:
  - zasady sprzedaży nieruchomości gminnych,
  - sytuacje, w których stosowany jest tryb przetargowy,
  - przypadki stosowania bezprzetargowego trybu zbywania nieruchomości,
  - określenie przesłanek dotyczących prawa pierwszeństwa oraz prawa pierwokupu nieruchomości,
  - zasady ustanawiania bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gminnych.
  - Kolejnym zagadnieniem szeroko omówionym w publikacji Gospodarowanie nieruchomościami w gminie jest gospodarka mieszkaniowa, która stanowi jedno z największych wyzwań dla organów gminy. W książce dokonano analizy przepisów i kluczowych problemów (przede wszystkim z perspektywy organów gminy), a mianowicie:
  - wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  - zasad najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
  - zasad przyznawania lokalu socjalnego i odszkodowania jako konsekwencji braku możliwości przyznania takiego lokalu,
  - zasad związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów najmu lokali socjalnych,
  - gospodarowania zasobem pomieszczeń tymczasowych.

  Dzięki tej książce dowiesz się:
  - Jak przygotowywać umowy najmu nieruchomości gminnych?
  - Jak uchwalać plany gospodarowania nieruchomościami mieszkalnymi?
  - Jakie występują problemy przy podejmowaniu uchwał związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi?
  - Na co zwrócić uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawach podziałów nieruchomości?
  - Jak wyglądają zależności między gospodarką nieruchomościami a planowaniem przestrzennym?
  - Jaka jest rola władz gminnych w procedurze dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości?

  W książce Gospodarowanie nieruchomościami w gminie znajdują się odpowiedzi na wiele trudnych pytań, m.in.:
  - Jak powinna być sformułowana uchwała wyznaczająca zasady sprzedaży nieruchomości gminnych?
  - Czy uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży i bonifikaty na nieruchomościach gminnych mogą odnosić się do konkretnych przypadków?
  - Kiedy wypowiedzieć umowę najmu gminnego lokalu mieszkalnego?
  - Jak gospodarować gminnymi lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi?
  - Co oznacza zgodność ewidencyjnego podziału nieruchomości z planem miejscowym?
  - Co dokładnie oznacza, że podstawą gminnej gospodarki nieruchomościami powinno być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD