Instrukcja archiwalna z komentarzem

 • Instrukcja archiwalna z komentarzem

  Piotr Thiem

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 58.25 zł.

  Isbn 9788378042945
  Rok wydania 2016
  Stron 144
   

  Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich instrukcji określających zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, w szczególności:
  - kwalifikowania i klasyfikowania akt,
  - przejmowania dokumentacji powstałej w toku działania,
  - gromadzenia, zabezpieczania i konserwacji dokumentacji,
  - porządkowania i ewidencjonowania zasobu archiwalnego,
  - udostępniania akt,
  - brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  - przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
  - postępowania w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

  Niniejsza Instrukcja archiwalna z komentarzem, opracowana m.in. na podstawie:
  - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1446 ze zm.),
  - rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).

  Książka będzie stanowić istotną pomoc przy opracowywaniu własnych instrukcji archiwalnych przez jednostki organizacyjne.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Instrukcja archiwalna z komentarzem