Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 z płytą CD

 • Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

  Hołda Artur

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 137.93 zł.

  Isbn 9788325594763
  Rok wydania 2017
  Stron 1100
   

  Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym: odwrotne obciążenie VAT, obrót towarami używanymi, sprzedaż zagraniczna). Uwzględnia przy tym najnowsze zmiany w przepisach, np. w zakresie jednolitego pliku kontrolnego, klasyfikacji środków trwałych, stawki minimalnej odliczenia VAT itd. A co najważniejsze zawiera zaktualizowaną na 1.1.2017 r. politykę rachunkowości. Brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm). Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są gotowe instrukcje księgowe w postaci wzorów regulujących zasady postępowania według nowo-obowiązujących przepisów prawnych.

  Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:
  - jak przygotować lub zaktualizować (w wyniku zmian w ustawie o rachunkowości) politykę rachunkowości.
  - jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego,
  - jak przeprowadzić szybko i sprawnie inwentaryzację,
  - jakie procedury księgowe powinny obowiązywać w gospodarce kasowej i magazynowej,
  - jak prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować wartości niematerialne i prawne oraz działalność inwestycyjną i remontową,
  - jakie procedury powinny być stosowane przy kwalifikacji ponoszonych wydatków firmy za służbowe komórki, laptopy, Internet, za eksploatację samochodów prywatnych pracowników,
  - co oznacza dla księgowości skorzystanie z pomocy unijnej przy nabyciu środka trwałego nabytego za środki z dotacji (pomoc de minimis),
  - jak rozliczać księgowo i jakie obowiązki dokumentacyjne należy wypełnić wobec: pracowników etatowych, zleceniobiorców na umowę zlecenie oraz twórców na umowę o dzieło,
  - jak traktować umowy najmu oraz podobne, zawierane z podmiotami zagranicznymi;
  - jak postępować w przypadku kapitalizacji odsetek oraz wdrożenia mechanizmu „cash-poolingu".
  - jak rozliczać w zakresie podatkowych kosztów uzyskania przychodów obciążające płatnika składki ZUS w zależności od poszczególnych tytułów ubezpieczeń
  - jaki wpływ na podatkowe koszty uzyskania przychodów mogą mieć transakcje rozliczane gotówkowo
  - kiedy usługi budowlane podlegają rozliczeniu w ramach procedury odwrotnego obciążenia
  - w jakich wypadkach możliwym jest składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne, a kiedy bez użycia elektronicznych środków komunikacji,
  - którzy podatnicy CIT stosują stawkę podatku w wysokości 15%,
  - kto w 2017 roku jest obowiązany do przekazywania JPK.

  Integralną częścią książki jest płyta CD, na której znajduje się ponad 70 wzorów (w tym wszystkie omawiane w książce instrukcje) w postaci gotowych do pracy dokumentów.

  Książka zawiera:
  - 26 zagadnień księgowych i podatkowych zaktualizowane na 1 stycznia 2017 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych)
  - 16 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, które nie były poruszane w wydaniu z 2016 r.), które wiążą się głównie ze zmianami w przepisach
  - Zaktualizowany wzór polityki rachunkowości - aktualizacja jest związana z obszernymi zmianami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie 26.1.2017 r.
  - Poszerzoną grupę docelową o fundacje i stowarzyszenia (przedstawiamy obszerny wzór polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont również dla tych jednostek)

  W 2017 r. weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach.Związane są one z:
  - wejściem w życie 26.1.2017 r. nowelizacji o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), która powoduje konieczność dokonania aktualizacji polityki rachunkowości.
  - opublikowaniem 28.7.2016 r. Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz Urz. Min. Fin. Z 2016 r. poz. 5) w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, co powoduje konieczność aktualizacji instrukcji inwentaryzacyjnej.
  - wejściem w życie w dniu 1.1.2017 r. ustawy z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 780). Obniża ona limit dokonywanie płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego. Wprowadza też ograniczenia w zakresie możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nowelizacja ta spowodowała konieczność aktualizacji instrukcji kasowej. Ponadto stała się ona podstawą do stworzenia nowej instrukcji rozliczania w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów transakcji rozliczanych gotówkowo w obszarze CIT i PIT.
  - Od 1.1.2018 r. w sprawach podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych a także w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzianych w ustawie o rachunkowości zacznie obowiązywać nowa KŚT, wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864). Do wdrożenia zmian będą pomocne dwie nowe dokumenty: „Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków trwałych" oraz „Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z KŚTR".
  - W dniu 1.7.2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające instytucję Jednolitego Pliku Kontrolnego do polskiego systemu prawnego. W związku z tym na płycie CD zamieszczamy plik Excel, który będzie pomocny w stworzeniu JPK.
  - Od 1.3.2017 r. obowiązuje reforma administracji Skarbowej, która wprowadza nowe regulacje i nowe wnioski w zakresie interpretacji podatkowych (ORD-IN , ORD-WS)
  - W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (poz. 1265). W wyniku wejścia w życie tej ustawy wynagrodzenie w umowach zlecenia lub umowach o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu musi być ustalane z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (w 2017 r. wynosi ona 13 zł). Na bazie tych zmian przedstawiamy wzór umowy zlecenia z uwzględnieniem stawki minimalnej.
  - O 1.1.2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1550 ). Wprowadza ona w obszarze regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatkową, obniżona stawka podatku w wysokości 15% podstawy opodatkowania dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym w którym rozpoczęli działalność. W związku z tym przedstawiamy wzór instrukcji dopuszczalności stosowania stawki podatku w wysokości 15%.
  - Od 1.1.2017 r. obowiązuje ustawa z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1052 ze zm.), która wprowadza zmiany dotyczące zwrotu podatku naliczonego, kwartalnych rozliczeń VAT oraz zasad przesyłania deklaracji rozliczeniowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozszerza również krąg podatników zobowiązanych do sporządzania informacji podsumowującej.

  W związku z tymi zamianami przedstawiamy:
  - Wzór instrukcji zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2017 r.;
  - Wzór instrukcji rozliczania VAT w okresach kwartalnych w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2017 r.;
  - Wzór instrukcji rozpoznania obowiązku przekazywania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej.
  - Od 1.1.2017 r. obowiązuj również nowelizacja ustawy o VAT w zakresie odwrotnego obciążenia. W związku z tą zmianą oraz mają na względzie trudności w stosowaniu tego mechanizmu podatkowego przedstawiamy: instrukcję podatkową dotyczącą sprzedaży towarów elektronicznych oraz instrukcje stosowania procedury opodatkowania usług budowlanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 z płytą CD