Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

 • Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

  Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 250.85 zł.

  Isbn 9788325591533
  Rok wydania 2017
  Stron 1256
   

  Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

  - postępowanie przed organami administracyjnymi,
  - postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
  - postępowanie uproszczone,
  - wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
  - opłaty i koszty postępowania,
  - przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
  - udziału prokuratora w postępowaniu,
  - mediacja w postępowaniu administracyjnym,
  - tzw. milczące załatwienie sprawy.

  Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

  - ustawy z 10.6.2016 r., przewidującej obligatoryjne (na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) zawieszenie postępowania, którego stroną jest podmiot w restrukturyzacji, zmiana weszła w życie 9.10.2016 r.;
  - ustawy z 5.9.2016 r., dostosowującej polski porządek prawny do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS); zmiana weszła w życie 7.10.2016 r.
  - ustawy z 10.6.2016 r., regulującej kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP; zmiana weszła w życie 18.6.2016 r.

  Ponadto Komentarz uwzględnia ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

  Nowelizacja wprowadza obszerne zmiany do KPA, które dotyczą m.in.:

  - wprowadzenia instytucję mediacji do posterowania administracyjnego;
  - wprowadzenia instytucji tzw. milczące załatwienie sprawy;
  - przepisów regulujących przewlekłość postępowania, m.in.:
  - - zdefiniowanie pojęć bezczynności i przewlekłości,
  - - wprowadzenie, w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia, środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia,
  - - usprawnienie procedury rozpoznania ponaglenia,
  - - wprowadzenia obowiązku pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
  - wprowadzenia zasady „przyjaznej interpretacji prawa”,
  - uzupełnienia katalogu zasad ogólnych KPA o zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności, równego traktowania, uprawnionych oczekiwań, a także współdziałania organów dla dobra postępowania,
  - nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
  - usprawnienia współdziałania organów m.in. poprzez wprowadzenie nowej instytucji - posiedzenie w trybie współdziałania;
  - upowszechnienia ugody i ułatwienia sięgania po ten sposób załatwiania spraw administracyjnych;
  - wprowadzenia szczególnego trybu postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym;
  - kar administracyjnych;
  - wprowadzenie przepisów regulujących europejską współpracę administracyjną.

  Termin wejścia w życie tych zmian to 1.6.2017 r.

  Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski