Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

 • Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

  Przybysz Piotr

  Wolters Kluwer


  Cena 206.78 zł.

  Isbn 9788381077293
  Rok wydania 2017
  Stron 724
   

  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy w urzędach.
  Od 1 czerwca 2017 r. znacząco zmieniono Kodeks postępowania administracyjnego przez wprowadzenie nowych instytucji:
  - rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,
  - mediacji - umożliwiającej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną,
  - załatwianie spraw milcząco - normujące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu,
  - postępowania uproszczonego - pozwalającego na przyspieszenie załatwiania spraw typowych,
  - administracyjnych kar pieniężnych - określających standardy nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
  - europejskiej współpracy administracyjnej - obejmującej udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Nowelizacja objęła także dotychczasowe instytucje postępowania administracyjnego, tj. m.in.:
  - zasady prowadzenia ogólnego postępowania administracyjnego,
  - zasady powiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej,
  - postępowanie dowodowe,
  - wydawanie decyzji,
  - zakres postępowania odwoławczego.

  Wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Rozwiązania te mają przyspieszyć prowadzenie postępowań administracyjnych. Zmiany mają także podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli.
  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego szczegółowo wyjaśniając zawiłości procedury administracyjnej uwzględnia bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz