Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

 • Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

  Zofia Wojdylak Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 126.53 zł.

  Isbn 9788378043980
  Rok wydania 2018
  Stron 292
   

  Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w postępowaniu administracyjnym – 145 wzorów: pism, zawiadomień, wezwań, postanowień i decyzji, dotyczących zarówno ogólnego postępowania administracyjnego, jak i postępowań związanych ze wzruszeniem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym m.in.:

  - wyłączenia pracownika oraz organu,
  - doręczeń,
  - wszczęcia postępowania,
  - udostępniania akt,
  - dowodów,
  - mediacji,
  - zawieszenia postępowania,
  - milczącego załatwienia sprawy,
  - postępowania uproszczonego,
  - europejskiej współpracy administracyjnej.


  Adresatami opracowania są pracownicy urzędów JST (urzędy gminy, miast, starostw, związków międzygminnych, związków powiatowo-gminnych, GOPS/MOPS, CUW, administracji rządowej – terenowej i centralnej.

  Dokumenty mają formę szablonów, które po niewielkiej modyfikacji mogą zostać wykorzystane w każdej indywidualnej sprawie administracyjnej.
  Publikacji towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)