Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

 • Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

  Sakowicz Andrzej, Boratyńska Katarzyna, Czarnecki Paweł, Górski Adam, Warchoł Marcin

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 244.07 zł.

  Isbn 9788325584399
  Rok wydania 2016
  Stron 1708
   

  Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych.
  Siódme wydanie komentarza, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym m.in.:

  - ustawę z 12.6.2015 r., która zmienia brzmienie art. 426 § 2 KPK, umożliwiając złożenia zażalenia wydanego przez sąd odwoławczy do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego. Nowela weszła w życie 1.9.2015 r.
  - ustawę z 12.6.2015 r., regulującą statut obrońcy, w przypadku braku okoliczności, na podstawie których go powołano – jego odwołania oraz ponownego wyznaczenia. Nowela weszła w życie 17.9.2015 r.
  - ustawę z 10.7.2015 r., która wprowadza obowiązek rejestrowania rozpraw za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, jednocześnie zezwalając stronie, obrońcy, pełnomocnikowi i przedstawicielowi ustawowemu na otrzymanie odpłatnie jednej kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nowela weszła w życie 1.1.2016 r.
  - ustawę z 9.10.2015 r., mająca na celu zapewnienie pokrzywdzonemu wydania wniosku o zgłoszonym przez niego przestępstwie. Wniosek taki zawierać powinien datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. Nowela weszła w życie 13.2.2016 r.
  - ustawę z 28.1.2016 r. - Prawo o prokuraturze, która w zakresie KPK wprowadza zmiany związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji. Nowela ta weszła w życie 4.3.1.2016 r. oraz 4.4.2016 r.
  - ustawę z 11.3.2016 r., która modyfikuje model postępowania karnego, przywracając aktywniejszą rolę sądu w toku procesu, mającą zagwarantować zgodność ustaleń faktycznych w ujęciu zasady prawdy materialnej, a przede wszystkim intensyfikować skuteczność ścigania. Przedłożona nowela zakłada, utrzymując pierwszoplanowość prawdy materialnej, powrót do modelu procesu karnego, gdzie kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, pozwalającą na efektywniejsze dotarcie do prawdy. Ustawa stanowi po części odwrócenie zmian zawartych w ustawie z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1247), m.in. przywracając mieszany kontradyktoryjno-inkwizycyjny model postępowania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim połączony rozpoznawczy charakter postępowania przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów. Wprowadza także zupełnie nowe rozwiązania jak instytucję nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji – skargę taką będzie można wnieść – przy spełnieniu określonych warunków w ustawie - do Sądu Najwyższego. Nowela wchodzi w życie 15.4.201 6r. oraz 1.1.2017 r.
  a także projektowane zmiany wprowadzane przez projekt ustawy (Druk sejmowy Nr 207), który za zadanie stawia zmodyfikowanie modelu postępowania karnego przywracając aktywniejszą rolę sądu w toku procesu, mającą zagwarantować w szczytowym stopniu zgodność ustaleń faktycznych w ujęciu zasady prawdy materialnej, a przede wszystkim intensyfikować skuteczność ścigania. Przedłożona nowela zapowiada, utrzymując pierwszoplanowość prawdy materialnej, powrót do modelu procesu karnego, gdzie kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, pozwalającą na efektywniejsze dotarcie do prawdy. Projekt stanowi po części odwrócenie zmian zawartych w ustawie z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1247), m.in. przywracając mieszany kontradyktoryjno-inkwizycyjny model postępowania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim połączony rozpoznawczy charakter postępowania przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów. Wprowadza także zupełnie nowe rozwiązania jak instytucję nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji – skargę taką będzie można wnieść – przy spełnieniu określonych warunków w ustawie - do Sądu Najwyższego.
  Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz