Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

 • Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

  Skorupka Jerzy, Barbara Nita Światłowska

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788325587819
  Rok wydania 2016
  Stron 1940
   

  Komentarz do kodeksu postępowania karnego uwzględnia wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

  Drugie wydanie Komentarza do kodeksu postępowania karnego odnoszącego się do kluczowych kwestii związanych z prawem karnym procesowym napisany został przez grono wybitnych Autorów z największych ośrodków naukowych w kraju. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem.

  Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych), stanowi również nieocenioną pomoc dla doktorantów i studentów.

  Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

  - przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,
  - właściwości oraz składu sądu,
  - stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,
  - czynności procesowych,
  - dowodów,
  - środków przymusu,
  - postępowania przygotowawczego,
  - postępowania przed pierwsza instancją,
  - postępowania dowodowego,
  - postępowania szczególnego
  - nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
  - kosztów procesu,
  - postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

  Drugie wydanie komentarza do kodeksu postępowania karnego uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian KPK, w tym m.in.:

  - ustawę z 10.7.2015 r., która wprowadza obowiązek rejestrowania rozpraw za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, jednocześnie zezwalając stronie, obrońcy, pełnomocnikowi i przedstawicielowi ustawowemu na otrzymanie odpłatnie jednej kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nowela weszła w życie 1.1.2016 r.
  - ustawę z 9.10.2015 r., mająca na celu zapewnienie pokrzywdzonemu wydania wniosku o zgłoszonym przez niego przestępstwie. Wniosek taki zawierać powinien datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. Nowela weszła w życie 13.2.2016 r.
  - ustawę z 28.1.2016 r. - Prawo o prokuraturze, która w zakresie KPK wprowadza zmiany związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji. Nowela ta weszła w życie 4.3.1.2016 r. oraz 4.4.2016 r.
  - ustawę z 11.3.2016 r., która m.in. zakłada powrót do inkwizycyjnego modelu postępowania sądowego przewidującego aktywny udział sądu w toku procesu, zmiany w zakresie dostępu do akt sprawy w postępowaniu aresztowym oraz przesłankach stosowania środków zapobiegawczych, ogranicza stosowanie trybów konsensualnych, dopuszcza tzw. owoce zatrutego drzewa, znosi tzw. zgodę następczą oraz wprowadza nowy środek w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego. Nowela ta weszła w życie 15.4.2016 r. oraz - w zakresie kilku przepisów - 1.1.2017 r.
  - ustawę z 10.6.2016 r., która ma na celu wzmocnienie konstytucyjnej zasady jawności rozprawy w postępowaniu karnym oraz powiązanie możliwości utrwalania i transmisji przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu z jawnością jej przebiegu. Nowela ta weszła w życie 5.8.2016 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka