Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

 • Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

  Świecki Dariusz, Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał

  Wolters Kluwer


  Cena 316.39 zł.

  Isbn 9788381074834
  Rok wydania 2017
  Stron 3984
   

  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W komentarzu można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:
  - Jak rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie nowelizacji z 11 marca 2016 r.?
  - Jakie są obecnie zasady przeprowadzania dowodów?
  - Jak przebiega postępowanie odwoławcze i jakie są konsekwencje zwiększonej apelacyjności tego postępowania?
  - Jakie są granice kontroli odwoławczej i jaki zakres tej kontroli powinien zostać wskazany w apelacji obrońcy i pełnomocnika?
  - Czy można korzystać z dowodów zdobytych nielegalnie?
  - Jak zaskarżyć wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania? Kodeks postępowania karnego podlegał ostatnio licznym i głębokim nowelizacjom. Wprowadzona z dniem 1.07.2015 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1247 i Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 396) wielka reforma procedury karnej została odwrócona nowelizacją z 11.03.2016 r. (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 437). W jej wyniku nastąpił powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem jego kontradyktoryjności. W tym aspekcie nastąpiło fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1.07.2015 r. Oparta na zasadzie inkwizycyjności nowelizacja z 11.03.2016 r. przywróciła reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1.07.2015 r. Nie doprowadziła natomiast do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawiła uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów. Ponadto nowelizacja wprowadziła nową w procedurze karnej instytucję skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Dokonała także istotnych zmian w prawie dowodowym dotyczących wprowadzania do procesu dowodów nielegalnych (art. 168a k.p.k.) i dowodów uzyskanych w wyniku kontroli (art. 168b i art. 237a k.p.k.). Konsekwencją nowelizacji z 11.03.2016 r. jest zróżnicowany stan procesowy spraw co do zakresu i sposobu stosowania nowych i dotychczasowych przepisów. Dlatego też konieczne są wskazówki i pomoc w interpretacji poszczególnych przepisów. DUŻE KOMENTARZE
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2