Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

  Konrad Osajda, Maciej Domański, Mateusz Grochowski, Grzegorz Matusik, Lechosław Kociucki, Piotr Mostowik, Jakub Pawliczak, Marta Prucnal Wójcik, Jerzy Słyk

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 300.90 zł.

  Przedsprzedaż realizacja w dniu wydania


  Isbn 9788325591250
  Rok wydania 2017
  Stron 1888
   

  Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO.
  Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.


  Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku. Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego). Najnowsze zmiany legislacyjne. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna. Wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć, szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań, szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach.

  Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji, najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie, gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.

  Systemowe ujęcie tematu:
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 1–184 KRO)
  - Przepisy wprowadzające KRO (art. I–XIV PWKRO).

  Autorzy omawiają także ostatnie uchwalone zmiany dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego wynikające z:

  - ustawy z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271), które wprowadziły zakaz ustanawiania kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą;
  - ustawy z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177) dotyczące regulacji wpływu świadczeń socjalnych na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego;
  - ustawy z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 406) dotyczące usystematyzowania zagadnień dotyczących pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa;
  - ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199) dotyczące świadectwa ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

  Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

  Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5