Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

  Konrad Osajda, Maciej Domański, Mateusz Grochowski, Grzegorz Matusik, Lechosław Kociucki, Piotr Mostowik, Jakub Pawliczak, Marta Prucnal Wójcik, Jerzy Słyk

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 300.90 zł.

  Isbn 9788325591250
  Rok wydania 2017
  Stron 1888
   

  Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO.
  Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.


  Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku. Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego). Najnowsze zmiany legislacyjne. Precyzyjna nawigacja wewnętrzna. Wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć, szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań, szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach.

  Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień - argumenty do obrony własnych racji, najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie, gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.

  Systemowe ujęcie tematu:
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 1–184 KRO)
  - Przepisy wprowadzające KRO (art. I–XIV PWKRO).

  Autorzy omawiają także ostatnie uchwalone zmiany dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego wynikające z:

  - ustawy z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271), które wprowadziły zakaz ustanawiania kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą;
  - ustawy z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177) dotyczące regulacji wpływu świadczeń socjalnych na istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego;
  - ustawy z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 406) dotyczące usystematyzowania zagadnień dotyczących pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa;
  - ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199) dotyczące świadectwa ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

  Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

  Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5