Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

 • Kodeks wyborczy komentarz Banaszak

  Banaszak Bogusława

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 228.25 zł.

  Isbn 9788325579074
  Rok wydania 2015
  Stron 848
   

  Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami.
  W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny Komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
  - zasad przeprowadzania wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego,
  - wyboru Prezydenta RP,
  - wyborów do organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego,
  - organizacji i zasad funkcjonowania organów wyborczych oraz administracji wyborczej,
  - zasad finansowania wyborów z budżetu państwa.
  Nowe, 2. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:
  - ustawy z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1044) – nowelizacja aktualizuje opisy granic okręgów wyborczych w związku z przywróceniem 1.1.2013 r. miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu. Ustawa wprowadza niezbędne zmiany w załącznikach do ustawy – Kodeks wyborczy, w części dotyczącej okręgów wyborczych, w skład których wchodzi miasto Wałbrzych.
  - ustawa weszła w życie 28.7.2015 r., a więc wprowadzane w ustawie rozwiązania będą miały zastosowanie w najbliższych wyborach parlamentarnych (październik 2015 r.):
  - ustawy z 25.6.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1043). Najważniejsze ze zmian to:
  - obowiązek zamieszczania na kartach do głosowania informacji o warunkach ważności głosu,
  - wprowadzenie generalnej zasady, że karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie (w szczególnych przypadkach Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła odstąpić od tej zasady),
  - zezwolenie mężom zaufania na rejestrację (z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących) czynności obwodowej komisji wyborczej – przed otwarciem i po zamknięciu lokalu komisji obwodowej,
  - wprowadzenie obowiązku podawania we wszystkich protokołach z wyborów (Sejm, Senat, Parlament Europejski, wybory samorządowe organów stanowiących i wójtów) przyczyn nieważności głosów oraz wprowadzenie zakazu zasiadania w obwodowej komisji wyborczej, jeżeli kandydatem w wyborach jest osoba bliska członkowi komisji (jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo przysposabiającym),
  - zobowiązanie do przekazywania wyborcom (najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów) w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (od 1.1.2016r.),
  - przezroczysta urna wyborcza (będzie stosowana w wyborach zarządzonych po 1.7.2016 r.).

  Komentarz do kodeksu wyborczego pozwala odnaleźć Czytelnikom rozwiązanie problemów, jakie przysparza stosowanie nowych przepisów, a osoby interesujące się prawem wyborczym znajdą w nim odpowiedzi na nurtujące je pytania. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo.
  W komentarzu ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowe wydanie Komentarza zostało wzbogacone o wątki prawno-porównawcze zapewniające rozważaniom szerszą perspektywę. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

  Komentarz adresowany jest do:
  - Państwowej Komisji Wyborczej wraz z Komisarzami Wyborczymi,
  - każdego praktykującego prawnika (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie), w szczególności obsługującego jednostki administracji państwowej i samorządowej (np. rady gminy, powiatu, sejmik województwa, wójt, burmistrz, marszałek województwa),
  - bezpośrednio do jednostek administracji państwowej i samorządowej, przeprowadzającej wybory na swoim terenie,
  - komitetów wyborczych poszczególnych partii i organizacji zgłaszających kandydatów na wybierane stanowiska, jak również dla doktorantów i studentów prawa, administracji, politologii zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Kodeks wyborczy komentarz Banaszak