Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

 • Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

  Jacek Ignaczewski, Krystyna Skiepko

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381077774
  Rok wydania 2017
  Stron 672
   

  Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.

  Opracowanie obejmuje całe postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej: od szczegółowego przedstawienia jego składu i sposobu ustalania wartości, poprzez przybliżenie kolejno wszystkich roszczeń, jakie mogą podlegać rozpoznaniu w jego trakcie, do wyjaśnienia wpływu tego postępowania na inne sprawy majątkowe małżonków, ocenę skutków dokonania podziału i prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz przybliżenie zasad orzekania o kosztach.

  W nowym 3. wydaniu czytelnicy znajdą odpowiedzi m.in. na takie pytania:

  - W jaki sposób powinny być rozliczone w postępowaniu o podział majątku wspólnego koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tej umowy, zawartej przez jednego z małżonków w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej?
  - Czy przy wycenie wartości przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego uwzględnia się tzw. wartości goodwill?
  - Czy w przypadku gdy małżonek po ustaniu wspólności dokona zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny, nie zadziała zasada surogacji?
  - Czy w sytuacji gdy po sporządzeniu opinii przez biegłych, na skutek wydłużonego terminu dalszego postępowania, nastąpiła zmiana wartości składników spadku i majątku wspólnego sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji obowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych?
  - W jaki sposób określać wartość prawa najmu mieszkania objętego podziałem majątku wspólnego, np. między byłymi młodymi małżonkami?
  - Jaki jest tryb postępowania w sprawie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków