Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

 • Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

  Seredyński Roman, Szaruga Katarzyna

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 265.78 zł.

  Isbn 9788378043737
  Rok wydania 2017
  Stron 992
   

  Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:

  - odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości
  - KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji
  - prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

  Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce.

  Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości uwzględnione w Komentarzu:

  - szereg zmian powiązanych z nową ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – zmienione zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej, treści umowy o badanie sprawozdania finansowego;
  - zmiana katalogu jednostek zaliczanych do kategorii małych podmiotów oraz konsekwencje z tym związane (w tym m.in. wyłączenie fundacji i stowarzyszeń z tej kategorii);
  - nowe limity, po przekroczeniu których jednostka musi prowadzić pełną księgowość;
  - zmiany w katalogu jednostek, które mogą korzystać z uproszczeń w ujmowaniu leasingu, najmu, dzierżawy w księgach rachunkowych;
  - wprowadzenie nowego wzoru sprawozdania finansowego odrębnie dla organizacji pożytku publicznego – zgodnie z nowym załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
  - wprowadzenie obowiązku wykazywania w sprawozdaniu bardzo obszernych informacji niefinansowych – dotyczy głównie bardzo dużych jednostek gospodarczych;
  - zmiany w technicznym rachunku ubezpieczeń oraz ogólnym rachunku zysków i strat sporządzanym przez zakłady ubezpieczeń.

  Stan prawny komentarza: 21 czerwca 2017 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński