Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

  Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788378043720
  Rok wydania 2017
  Stron 1150
   

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań.

  Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych.

  Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:

  stosowanych pojęć,
  warunków ujęcia danej kategorii,
  podstaw wyceny,
  wymaganych ujawnień,
  odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.


  Książka jest również cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań.

  Zagadnienia poruszone w publikacji:

  Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

  Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
  MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
  MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”


  Część II. Prezentacja informacji finansowych

  MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
  MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
  MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
  MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
  MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
  MSR 33 „Zysk na akcję”
  MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
  MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
  MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
  MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”


  Część III. Aktywa trwałe i zapasy

  MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  MSR 38 „Aktywa niematerialne”
  MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
  MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
  MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
  MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
  MSR 17 „Leasing”
  MSR 2 „Zapasy”


  Część IV. Pomiar przychodów

  MSR 18 „Przychody”
  MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”


  Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
  MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
  MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
  MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

  Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

  MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
  MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
  MSR 12 „Podatek dochodowy”
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce