Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

  Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 271.19 zł.

  Isbn 9788378043720
  Rok wydania 2017
  Stron 1094
   

  Ponad 1000 stron. Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji.
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań.

  Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych.

  Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:

  stosowanych pojęć,
  warunków ujęcia danej kategorii,
  podstaw wyceny,
  wymaganych ujawnień,
  odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.


  Książka jest również cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań.

  Zagadnienia poruszone w publikacji:

  Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

  Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
  MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
  MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”


  Część II. Prezentacja informacji finansowych

  MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
  MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
  MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
  MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
  MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
  MSR 33 „Zysk na akcję”
  MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
  MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
  MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
  MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”


  Część III. Aktywa trwałe i zapasy

  MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  MSR 38 „Aktywa niematerialne”
  MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
  MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
  MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
  MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
  MSR 17 „Leasing”
  MSR 2 „Zapasy”


  Część IV. Pomiar przychodów

  MSR 18 „Przychody”
  MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”


  Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
  MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
  MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
  MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

  Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

  MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
  MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
  MSR 12 „Podatek dochodowy”
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym