Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz

 • Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz

  Daria Danecka, Radecki Wojciech, Krótkie Komentarze Becka

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 137.93 zł.

  Isbn 9788325595302
  Rok wydania 2017
  Stron 326
   

  Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy organizacji ekologicznych.
  Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. W komentarzu omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące:

  - zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz ponoszenia opłat za usunięcie;
  - uznania terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, za park gminny;
  - problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu;
  - odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu.

  Komentarz obejmujący swoim zakresem najważniejszą z punktu widzenia praktyki problematykę ochrony terenów zieleni i zadrzewień stanowić będzie praktyczną pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody.

  Drugie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 17.6.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074) oraz 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz