Płace od A do Z w 2017 roku

 • Płace od A do Z w 2017 roku

  Cieślak Monika

  Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak


  Cena 148.19 zł.

  Isbn 9788362838929
  Rok wydania 2017
  Stron 838
   

  Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2017 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania. Dodatkowo w książce znajdziesz wiele pytań wraz z odpowiedziami. Pytania te były zadawane przez pracowników działów płacowych na prowadzonych przez autorkę szkoleniach. Pokazują z jakimi problemami borykają się płacowcy i w jaki sposób problemy te należy rozwiązać.
  Monika Cieślak ze szczególną uwagą potraktowała kwestie, dla których brak jest jednoznacznych uregulowań w przepisach oraz zagadnienia sprawiające trudności nawet ekspertom z wieloletnim doświadczeniem. Wyjaśniając wątpliwości, przywołuje orzeczenia sądów oraz indywidualne interpretacje wydane przez organy podatkowe i ZUS. Pokazuje zmieniane przez organy kontrolne interpretacje przepisów, aktualnie przyjęte rozwiązania oraz argumenty przemawiające za stosowaniem konkretnego podejścia do kontrowersyjnych kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń.
  Książka Płace od A do Z w 2017 zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym związanych z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze.

  Uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z 2016 roku i lat poprzednich.

  Na początku autorka wyjaśnia, krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń. Przedstawia metodę wyliczania poszczególnych składników wynagrodzenia w różnych systemach wynagrodzeń:
  - czasowym (miesięcznym, godzinowym),
  - akordowym,
  - prowizyjnym,
  - mieszanym.

  Następnie autorka książka Płace 2017 omawia umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło, zlecenia, przechodzi do szczegółowego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania pracowników, zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie itd.).
  Wybrane tematy omówione w książce Płace od A do Z w 2017:
  - procedura naliczania wynagrodzeń,
  - naliczanie wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, przestoju, itd.,
  - składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczaniu dodatku i wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu, wynagrodzenia chorobowego, itp.,
  - sytuacje, gdy należy i gdy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika,
  - naliczanie podatku od umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych na kwoty nieprzekraczające 200 zł,
  - potrącanie kwoty zajęcia alimentacyjnego z zapłaty pracownika i zleceniobiorcy,
  - nowe regulacje dotyczące ZFŚS
  - obowiązek stosowania stawki godzinowej 13 zł/h

  Książka to jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorki rozwiązań problemów płacowych. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

  Spis treści
  Wykaz skrótów
  1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 roku
  2. Obowiązki na przełomie roku 2016 i 2017
  3. Umowa o pracę
  4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika
  6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia
  7. Dwie listy płac w jednym miesiącu
  8. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy
  9. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  10. Zaliczka na podatek dochodowy
  11. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
  12. Podróże służbowe
  13. Pracownik oddelegowanego w UE i ryczałtowe opodatkowanie umów cywilnoprawnych
  14. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
  15. Kontrakt menedżerski
  16. Umowa o praktykę absolwencką
  17. Wynagrodzenie członka zarządu
  18. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
  19. Błędy w naliczaniu płac i inne problemy
  20. Kontrole
  21. Korekty listy płac
  22. Formularze podatkowe
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Płace od A do Z w 2017 roku