Plan kont z komentarzem Gierusz (z suplementem elektronicznym)

 • Plan kont z komentarzem Gierusz

  Gierusz Jerzy

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 231.64 zł.

  Isbn 9788378042747
  Rok wydania 2016
  Stron 768
   

  Komentarz do planu kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:
  - omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;
  - charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;
  - założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

  Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.
  Integralną częścią komentarza do planu kont jest suplement elektroniczny (w formie pliku PDF), z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
  Zmiany w XIX wydaniu Planu kont prof. Gierusza spowodowane są głównie obszerną nowelizacją ustawy o rachunkowości obowiązująca od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), w tym m.in.:
  - omówienie nowych obowiązków sprawozdawczych w związku ze zmianami w układzie bilansu i rachunku zysków i strat,
  - konsekwencje związane z uproszczeniami przewidzianych dla jednostek małych i mikro,
  - likwidacja kategorii zysków i strat nadzwyczajnych – zmiany w zasadach ewidencji operacji na kontach syntetycznych,
  - wprowadzanie szeregu drobniejszych modyfikacji związanych z dostosowaniem do zmienionych przepisów.

  Spis treści
  1. Założenia systemu rachunkowości finansowej
  1.1. Podmioty objęte ustawą o rachunkowości
  1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości
  1.3. Polityka rachunkowości
  1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  1.5. Kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów
  1.6. Inwentaryzacja
  1.7. Badanie i publikowanie sprawozdań finansowych
  2. Wykaz kont syntetycznych
  3. Komentarz do planu kont
  3.1. Zespół 0 – Aktywa trwałe
  3.2. Zespół 1 – Inwestycje krótkoterminowe i kredyty bankowe
  3.3. Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
  3.4. Zespół 3 – Materiały i towary
  3.5. Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
  3.6. Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
  3.7. Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
  3.8. Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
  3.9. Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
  4. Długoterminowe umowy o usługę
  5. Rozliczanie połączenia spółek
  6. Rachunkowość zabezpieczeń
  Załącznik nr 1 – Zarządzenie kierownika jednostki o adaptacji „Planu kont” dla potrzeb Zakładowego Planu Kont
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Plan kont z komentarzem Gierusz (z suplementem elektronicznym)