Plan kont z komentarzem Gierusz (z suplementem elektronicznym)

 • Plan kont z komentarzem Gierusz

  Gierusz Jerzy

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788378042747
  Rok wydania 2016
  Stron 768
   

  Komentarz do planu kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:
  - omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;
  - charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;
  - założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

  Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.
  Integralną częścią komentarza do planu kont jest suplement elektroniczny (w formie pliku PDF), z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
  Zmiany w XIX wydaniu Planu kont prof. Gierusza spowodowane są głównie obszerną nowelizacją ustawy o rachunkowości obowiązująca od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), w tym m.in.:
  - omówienie nowych obowiązków sprawozdawczych w związku ze zmianami w układzie bilansu i rachunku zysków i strat,
  - konsekwencje związane z uproszczeniami przewidzianych dla jednostek małych i mikro,
  - likwidacja kategorii zysków i strat nadzwyczajnych – zmiany w zasadach ewidencji operacji na kontach syntetycznych,
  - wprowadzanie szeregu drobniejszych modyfikacji związanych z dostosowaniem do zmienionych przepisów.

  Spis treści
  1. Założenia systemu rachunkowości finansowej
  1.1. Podmioty objęte ustawą o rachunkowości
  1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości
  1.3. Polityka rachunkowości
  1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  1.5. Kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów
  1.6. Inwentaryzacja
  1.7. Badanie i publikowanie sprawozdań finansowych
  2. Wykaz kont syntetycznych
  3. Komentarz do planu kont
  3.1. Zespół 0 – Aktywa trwałe
  3.2. Zespół 1 – Inwestycje krótkoterminowe i kredyty bankowe
  3.3. Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
  3.4. Zespół 3 – Materiały i towary
  3.5. Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
  3.6. Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
  3.7. Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
  3.8. Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
  3.9. Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
  4. Długoterminowe umowy o usługę
  5. Rozliczanie połączenia spółek
  6. Rachunkowość zabezpieczeń
  Załącznik nr 1 – Zarządzenie kierownika jednostki o adaptacji „Planu kont” dla potrzeb Zakładowego Planu Kont
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Plan kont z komentarzem Gierusz (z suplementem elektronicznym)