Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki darmowy dostęp do aktów prawnych online!

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

  Paweł Granecki

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 210.07 zł.

  Isbn 9788325587482
  Rok wydania 2016
  Stron 1544
   

  Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Opracowanie zawiera ponadto wzory dostępnych on-line oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W publikacji uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.
  Komentarz jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W sposób przystępny i zrozumiały rozwiewa znaczną część wątpliwości interpretacyjnych związanych z zapisami ustawy w poszczególnych jej artykułach.
  Komentarz przeznaczony jest dla praktyków, stosujących na co dzień Prawo zamówień publicznych, a także dla wszystkich zainteresowanych tematem zamówień publicznych. Ponadto skierowana jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi. Książka to praktyczny i wyczerpujący komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który dotyczy zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Komentarz zawiera wszystkie zmiany, mające na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

  - dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.),
  - dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.).

  Wydanie piąte Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych oraz uwzględnia wszystkie zmiany uchwalone m.in. w:

  - ustawie z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), która wprowadziła obszerne zmiany w zakresie uproszczenia i uelastycznienia procedur w zamówieniach publicznych;
  - ustawie z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), która dotyczy modyfikacji przepisów dotyczących systemu gwarantowania depozytów oraz stworzenia ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie postępowania przymusowej restrukturyzacji;
  - ustawie z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która dotyczy stworzenia warunków do realizacji rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), co posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego;
  - ustawie z 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831), która dotyczy wprowadzenia przepisów prawnych ustalających cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej, a także określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej;
  - ustawie z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265), która dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu;
  - ustawie z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250), która dotyczy m.in. zmian w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że w zakresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji, z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie obszarów zdegradowanych społecznie;
  - ustawie z 5.9.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk sejmowy Nr 612), która dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1 ze zm.).

  Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tego komentarza zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Dostęp trwa rok od wydania książki i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: Prawa zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  A także darmowego dostępu do następujących wzorów pism:
  Rozdział 1
  Regulamin pracy komisji przetargowej, Wniosek do kierownika zamawiającego o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, Decyzja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Decyzja w sprawie powołania biegłego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Oświadczenie składane przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, członka komisji powoływanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Rozdział 2
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wzór formularza oferty, Wzór formularza cenowego, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Wyjaśnienia treści SIWZ
  Rozdział 3
  Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem, Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego, Zaproszenie do złożenia oferty – bez ogłoszenia, Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej, Zaproszenie do złożenia oferty – z ogłoszeniem, Zaproszenie do złożenia oferty, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach których oferty zostały odrzucone/wykonawcach którzy zostali wykluczeni, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zaproszenie do składania ofert – umowa ramowa
  Rozdział 4
  Odwołanie – wzór, Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego, Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, Skarga na wyrok KIO – wzór, Odpowiedź na odwołanie
  Rozdział 5
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, Przedłużenie ważności oferty – wzór
  Rozdział 6
  Umowa na dostawy – wzór, Umowa ramowa – wzór, Umowa o roboty budowlane, Umowa dostawy – wzór


  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki darmowy dostęp do aktów prawnych online!