Prawo zamówień publicznych Komentarz

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Irena Skubiszak Kalinowska, Ewa Wiktorowska

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 222.60 zł.

  Isbn 9788381072649
  Rok wydania 2017
  Stron 1504
   

  Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:

  - upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
  - wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
  - promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,

  a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:

  - stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  - katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  - możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

  Komentarz do prawa zamówień publicznych przeznaczony jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo zamówień publicznych Komentarz