Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

 • Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

  Ewa Czechowicz, Liliana Zientecka

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 112.75 zł.

  Isbn 9788325598822
  Rok wydania 2017
  Stron 220
   

  Celem książki jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących statutów jednostek oświatowych w nowej rzeczywistości prawnej. Koncentrujemy się w niej na tworzeniu wewnątrzszkolnego aktu prawnego jakim jest statut oraz trybie jego przyjmowania i ogłaszania.

  W książce zaprezentowano liczne przykłady zapisów statutowych, jak również przykładowe statuty niektórych typów szkół i placówek oraz ich zespołów. Książka jest pomyślana jako pomoc przy opracowywaniu statutów dostosowanych do nowego prawa, podajemy w niej różne opcjonalne zapisy i rozwiązania jakie mogą zostać zastosowane w statucie, a które pozwalają na zwięzłe ujęcie najistotniejszych regulacji. Opracowanie to zawiera zarówno elementy jakie w statucie znaleźć się muszą, gdyż są wymagane prawem oświatowym jak i te, które znaleźć się tam powinny z uwagi na szerszy kontekst prawny. Pokazujemy również te zagadnienia i przykłady ich regulacji, które się w statucie znaleźć mogą wraz z podaniem ich znaczenia dla rzeczywistości szkolnej. Zwracamy także uwagę na regulacje, które nie powinny lub nie mogą mieć miejsca, wskazując przyczyny takiego stanowiska. Opracowanie zawiera również przykłady najczęstszych błędów popełnianych w treści statutów dotyczących zarówno ich strony merytorycznej jak i formalnej.

  Uwzględnia nowe ustawy oraz znowelizowane brzmienie ustaw już obowiązujących:

  - z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
  - z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
  - z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)

  Książka uwzględnia następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo oświatowe:

  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (poz. 703)
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (poz. 671)
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (poz. 649)
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

  Dodatkowo książka uwzględnia rozporządzenia do jeszcze obowiązującej ustawy o systemie oświaty – nowe i zmieniane, które będą obowiązywały po 1.09.2017 r.:

  - Rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094).
  - Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1131)
  - Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395)
  - Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478)

  Najważniejsze zmiany dotyczące statutów jednostek oświatowych to:

  - Odejście od ramowego statutu dla szkół i przedszkola na rzecz zapisów ustawowych oraz rozporządzenia w sprawie organizacji przedszkoli i szkół
  - Pozostawienie ramowych statutów w przypadku placówek (z wyjątkiem placówek artystycznych) oraz przepisów wykonawczych dotyczących organizacji i odpłatności pobieranych w tych placówkach
  - Pozostawiono w mocy zapisy ramowego statutu gimnazjum a także dotychczasowego 3-letniego liceum, 4-letniego technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie niesprzecznym z nowym brzmieniem ustaw oświatowych. Uczniów gimnazjum dotychczasowe zasady będą obowiązywać w ten sam sposób niezależnie od tego czy będą uczęszczać do gimnazjum czy do klasy gimnazjalnej w szkole innego typu.

  Książce odpowiadamy na pytania, które obecnie sprawiają najwięcej problemów np.:

  - Czy statut może zawierać preambułę?
  - Jak prawidłowo zredagować delegację prawną do uszczegółowienia spraw poza statutem?
  - Czy licea i technika opracowują nowe statuty?
  - Z jakich przepisów wynika, że w statucie nie należy powtarzać zapisów ustaw i rozporządzeń ?
  - Jakie najczęstsze błędy popełniane są przy redagowaniu zapisów statutu?

  W książce tej znajdują się następujące wzory:

  - Statut przedszkola
  - Statut szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi
  - Statut branżowej szkoły I stopnia
  - Statut zespołu szkolno-przedszkolnego
  - Statut zespołu szkół
  - Organizacja innej formy wychowania przedszkolnego
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD