Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

 • Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

  Piotr Mrozek

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 118.45 zł.

  Isbn 9788381280488
  Rok wydania 2017
  Stron 400
   

  Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.

  Książka jest najbardziej aktualnym na rynku poradnikiem z zakresu świadczeń rodzinnych (stan prawny na wrzesień 2017 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących od 1.1.2018 r.)

  W książce „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce” otrzymają Państwo:

  szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wraz z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
  opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej,
  wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia,
  liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów – w tym nowych zagadnień związanych z wprowadzonymi zmianami,
  rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów,
  ponad 45 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.
  Publikacja zawiera omówienie nowych zagadnień, które obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.

  zmiany terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków,
  zmiana definicji dochodu – wyliczenie dochodu z tytułu działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przykłady),
  zmiana przepisów w zakresie dochodu utraconego (przykłady), oraz zmiany wchodzące w życie we wrześniu 2017 r. i styczniu 2018 r.:
  definicja szkoły,
  zmiana organu odpowiedzialnego za koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.
  W publikacji uwzględniono również zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone w czerwcu 2017 r.

  Czytelnicy otrzymają także ponad 45 wzorów dokumentów dotyczących decyzji, wniosków, zawiadomień, postanowień itd. w zakresie świadczeń rodzinnych (w tym: wniosek do banku o zwrot wypłaconych świadczeń po dniu zgonu osoby uprawnionej, decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach na rzecz osoby innej niż uprawniona, decyzja przyznająca prawo do świadczenia rodzicielskiego, decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wydana z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, decyzja zmieniająca dotycząca prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie związanym ze zmianą wysokości takiego świadczenia) – dostępnych również w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.

  Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo, pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.

  W 2016 r. i 2017 r. do przepisów dotyczących ustalania prawa do świadczeń rodzinnych wprowadzono zmiany następującymi aktami prawnymi:

  ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 972);
  ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428)
  ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198);
  ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 777)
  przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
  ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543);
  rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466).
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce