Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

  Agnieszka Jezierska Markocka, Michał Markocki

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 137.93 zł.

  Isbn 9788381280310
  Rok wydania 2017
  Stron 200
   

  Zmiany przepisów od 1 lipca 2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" – w podziale na odpowiednie frakcje. Reforma wprowadza szereg zmian, dlatego wydawnictwo C.H.Beck przygotowało praktyczny komentarz zawierający szereg wyjaśnień.
  Najważniejsze atuty publikacji to:

  - uwzględnienie zmian dotyczących „kolorowej reformy” obowiązującej od 1 lipca 2017 r.
  - wskazówki dotyczące legislacji.
  - szeroko skomentowane założenia dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
  - szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych.

  Niniejszy komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Dzięki publikacji dowiesz się:

  - Co robić gdy umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest podpisana na dłuższy okres, niż termin wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego selektywnego zbierania śmieci (np. do końca 2018 r.)
  - Kiedy i na jakich zasadach można stosować okres przejściowy dla nowych rozwiązań wprowadzonych nowym rozporządzeniem od 1 lipca 2017 r.
  - Jak stosować nowe przepisy jeśli selekcja odpadów w gminie odbywa się w workach?
  - Jak określać okresy przejściowe w stosowaniu nowych przepisów jeśli gmina podzielona jest na obszary zbierania odpadów?
  - Jak i kiedy zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie po 1 lipca 2017 r.
  - Jakich uprawnień dotyczących gospodarki odpadami rada gminy nie może delegować na Wójta?
  - Kiedy uchwała w sprawie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych jest niezbędna w gminie – pomimo faktu określenia tych kwestii w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie?
  - W jaki sposób wpływać na postawy proekologiczne u właścicieli nieruchomości?
  - Kiedy i na jakich warunkach gmina przejmuje obowiązki dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych, a także jak właściwie ustanowić za nie opłaty?
  - Czym różni się sprawozdanie dotyczące odbieranych odpadów za pół roku, od tego składanego za cały rok – kiedy takie sprawozdanie należy uznać za nieważne?
  - Kiedy i na jakich warunkach można wyznaczać kary jednostkom odpowiedzialnym za odbieranie i zagospodarowani odpadów?
  - Jakie kary może otrzymać gmina, a jakie związki międzygminne?

  Komentarz odnosi się także do obowiązków, jakie mają jednostki wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Publikacja określa m.in.:

  - Jak określić warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług z zakresu gospodarowania odpadami?
  - Co robić gdy oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest fałszywe?
  - Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów?
  - Czy należy przekazywać do gminy sprawozdania dotyczące odbieranych odpadów, jeśli w danym okresie jednostka nie odbierała odpadów od danego właściciela?
  - Czym różnią się poszczególne sprawozdania jakie należy złożyć w gminie?

  Wprowadzone zmiany wynikają z faktu, że w Polsce tylko 25% gospodarstw domowych regularnie segreguje śmieci. Dzięki zmianom, wskaźnik ten ma osiągnąć poziom co najmniej 50%.

  Publikacja szeroko omawia także założenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie:

  - Jak zgodnie z zasadami legislacji skonstruować prawidłową uchwałę dotyczącą regulaminu?
  - Co może spowodować niezwrócenie się do Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą regulaminu?
  - Jak uregulować wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego?
  - Jakie są skutki uchwalenia regulaminu, który nie reguluje wszystkich kwestii określonych w ustawie?
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz