Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

  Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 151.51 zł.

  Isbn 9788364512995
  Rok wydania 2017
  Stron 629
   

  Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.
  W komentarzu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych z przygotowaniem postępowania, tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia oraz otwarciem, badaniem i oceną ofert. Czytelnik pozna nowe sposoby ogłaszania o zamówieniach, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także dowie się jakie są najnowsze regulacje dotyczące umów i ośrodków ochrony prawnej. Książka obejmuje nowe tryby postępowania, takie jak partnerstwo innowacyjne oraz zmiany w dotychczasowych trybach i sposobach prowadzenia postępowania - przetargu nieograniczonym, ograniczonym, aukcjach elektronicznych czy umowach ramowych.

  Dzięki komentarzowi poznasz m.in.:
  - nowe zasady formułowania kryteriów oceny ofert oraz prowadzenia badania i oceny ofert,
  - wyjaśnienia dotyczące dokumentów, których zamawiający może żądać od wykonawców,
  - przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposób ich spełniania,
  - znowelizowane zasady zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego,
  - zmienione regulacje w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz