Vademecum zamawiającego z płytą CD

 • Vademecum zamawiającego z płytą CD

  Andrzela Gawrońska Baran, Arkadiusz Szyszkowski, Michał Culepa, Piotr Walczak, Mirosława Bajorek, Emilia Garbala, Martyna Lubieniecka, Agata Smerd, Bożena Strzelecka, Grażyna Truszczyńska

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 118.45 zł.

  Isbn 9788325594299
  Rok wydania 2017
  Stron 444
   

  Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną kontrolę. Bardzo użytecznym dodatkiem jest dołączona do publikacji płyta CD, na której znajdują się opisywane w książce wzory dokumentów. W Vademecum zamawiający otrzymuje kompendium niezbędnych dla niego informacji:

  - zagadnienia, które w marginalnym stopniu można znaleźć w innych publikacjach, na temat stanowiska kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych i ich odpowiedzialności z tytułu naruszenia odpowiednich przepisów;
  - omówienie kwestii organizacji wewnętrznej udzielania zamówień (planowania zamówień, oszacowania ich wartości) i sprawozdawczości, w tym zamówień bagatelnych do 30 000 euro, przy których wymagane jest przestrzeganie przepisów o finansach publicznych,
  - przedstawienie zasad działania komisji przetargowej,
  - informacje, dotyczące przygotowania dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych.

  Dzięki publikacji zamawiający:

  - opisze przedmiot zamówienia w taki sposób, aby zamawiane roboty budowlane, dostawy lub usługi właściwie, racjonalnie, efektywnie oraz oszczędnie zaspokoiły jego określone potrzeby,
  - dowie się, jak dokonać weryfikacji podmiotowej wykonawców i ocenić złożone przez nich oferty,
  - uniknie popełnianych najczęściej błędów związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi i informacyjnymi,
  - prawidłowo skonstruuje umowy i aneksuje je w granicach przewidzianych znowelizowanymi przepisami.


  Na płycie CD znajdują się liczne wzory dokumentów, m.in.:

  - Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ZamPublU
  - Powierzenie pracownikowi czynności zastrzeżonych
  - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ZamPublU, tj. kwoty 30 000 euro
  - Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro
  - Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 000 euro
  - Pismo w sprawie rozeznania cenowego rynku
  - Notatka służbowa z rozeznania cenowego rynku
  - Regulamin pracy komisji przetargowej
  - Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej
  - Powołanie biegłego
  - Informacja o zmianie treści SIWZ
  - Przykładowa SIWZ w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych tj. kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU
  - Oświadczenie wstępne wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych
  - Wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów
  - Przykładowa umowa na usługę sprzątania
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Vademecum zamawiającego z płytą CD