Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

  Zbigniew Leszczyński

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611321
  Rok wydania 2017
  Stron 678
   

  Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie wystarczy znajomość prawa zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą równie dobrze orientować się w przepisach prawa budowlanego i kodeksu cywilnego, które określają prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz zasady zawierania umów o roboty budowlane.
  Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby udzielające zamówień na roboty budowlane oraz wszyscy zaangażowani w realizację procesu budowlanego – inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy i inspektorzy nadzoru. Autor wyjaśnia, jak zgodnie z ostatnią nowelizacją pzp i innymi przepisami oszacować wartość zamówienia, ustalić optymalny sposób wynagrodzenia wykonawcy robót, przygotować opis przedmiotu zamówienia, wybrać tryb jego udzielenia i podpisać korzystną dla obu stron umowę o roboty budowlane.

  Na ponad 670 stronach omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:
  - realizowania zamówień w systemie „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”,
  - wad dokumentacji projektowej i ich wpływu na przedmiot umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy,
  - warunków udziału w postępowaniu i sposobów potwierdzania ich spełnienia,
  - cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane,
  - podwykonawstwa w tego typu zamówieniach.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego