Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2

 • Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2

  Teksty ustaw Aplikacje, Aplikacje Prawnicze

  Wydawnictwo C.H.Beck

  Cena na okładce 99 zł.
  Podatku Vat 5 Nasza Cena 79.79 zł.

  Isbn 9788381283656
  Rok wydania 2018
  Wydanie 16 Stron
   
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck autorstwa Teksty ustaw Aplikacje, Aplikacje Prawnicze. Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 2 zawiera:

  Kodeks karny
  Kodeks postępowania karnego
  Kodeks wykroczeń
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks karny skarbowy
  Prawo o prokuraturze
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
  Kodeks postępowania administracyjnego
  Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
  Prawo o ustroju sadów powszechnych
  Prawo o ustroju sadów administracyjnych
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
  Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
  Ustawa o samorządzie gminnym
  Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  Ustawa o samorządzie powiatowym
  Ustawa o samorządzie województwa
  Prawo o adwokaturze
  Uchwała nr 52/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Adwokackiej
  Uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
  Ustawa o radcach prawnych
  Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
  Kodeks pracy
  Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
  Ustawa o pomocy społecznej
  Prawo o stowarzyszeniach
  Prawo prasowe Polecamy Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2